Eyüpte İcradan Satılık Ev

EYÜP / İSTANBUL
2. İCRA DAİRESİ
2011/1263 TLMT.
TAŞINMAZ AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına Karar Verilen Taşınmazın Cinsi, Kıymeti, Adedi Evsafı:
TAPU KAYDI : İstanbul İli, Eyüp İlçesi , Alibeyköy Mahallesi , Saya mevkiinde kain , 277 ada , 24 parsel sayılı 477,79 m2 miktarlı, ARSA vasıflı taşınmazda 1 normal katta 4 b.bölüm nolu, 180/4770 arsa paylı, tam hisseli taşınmaz açık artırma suretiyle satışa çıkartılmıştır.
İMAR DURUMU : Eyüp Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğünün 14.02.2011 tarih ve 65/612 sayılı yazısında ; Eyüp İlçesi , Alibeyköy Mahallesi , 247 pafta, 277 ada , 24 parsel sayılı yerin 19.03.2005 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Alibeyköy Uygulama İmar Planında ve 29.02.2008 t.t li 1/1000 ölçekli Eyüp Galeri Caddesi – Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi Bağlantı yol , Kavşak Uygulama Projesine ait Plan Tadilatında T3 lejantlı (T3 TİCARET + KONUT alanlarında max kat adedi 6 dır) max.Taks:0.65 yapılanmalı alanda kaldığı, bildirilmiştir.
HALİ HAZIR DURUMU: Eyüp İlçesi , Alibeyköy Mahallesi , Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinden 114 kapı numarası alan 277 ada , 24 parselde mahallen yapılan incelemede; 477,79 m2 alanlı parsel üzerinde bodrum kat + zemin kat + 5 normal kattan oluşan betonarme karkas tarzda inşa edilmiş olan SULTAN APARTMANI adı ile bilinen binasının yer aldığı görülmüştür. Yaklaşık 4 yaşındaki binanın dış cephe duvarları boyalı ve pencereleri söveli olup zemin katında dükkanları , normal katlarda meskenleri yer almaktadır. Binada katlar arası ulaşım asansör ve mermer basamaklı merdivenle sağlanmaktadır. Yapının normal katlarında dörder adet dairesi yer almıştır. Kıymet takdirine esas olan 4 b.bölüm nolu daire , 1 . normal katta yer alırken keşif tarihinde kapalı olduğu görülmüş ve binada asgari özelliklerde müştereklik sağlayan emsal dairede incele yapılmış ve bina sakinlerinden borçluya ait daire hakkında ilave bilgi toplanmıştır. Bu veriler doğrultusunda ; 1 normal katta 4 b.bölüm nolu daire : antre –salon – 3 oda ( biri banyolu) – mutfak- banyo piyeslerinden oluşmaktadır. Brüt 110 m2 alanlı taşınmazda iç cephe duvarları sıvalı ve boyalı , tavanları kartonpiyerli , salon ve oda zeminleri laminat servis alanları ile ıslak hacimlerde seramik kaplı , banyo, WC duvarı tavana kadar seramik kaplıdır. Mutfakta tezgah altı ve üstü ahşap dolapları , banyoda kabinli küveti , lavabosu , klozet takımı yer almaktadır. Piyeslerde Amerikan panel kapıları yer alırken , pencereleri ısıcamlı pvc doğramalıdır. Dairede doğalgaz yakıtlı kat kaloriferi , elektrik ve su tesisatı mevcuttur. Taşınmaz ana cadde üzerinde ve ticaret alanında kalmakta olup cadde üzerindeki binaları zemin katları işyeri , normal katları ise genelde mesken amaçlıdır. Yöre kamu hizmetlerinden yararlanırken , ulaşım imkanları müsaittir.
MUHAMMEN DEĞERİ : 180.000,00 TL (YÜZ SEKSEN BİN TL)
SATIŞ ŞARTLAR I:
1- Birinci Satışı: 09.09.2011 günü saat: 14:00 ’den 14:15 ’e kadar, Eyüp 2.İcra Müdürlüğünde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin 60’ni ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu va satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla, ikinci Satışı: 19.09.2011 günü aynı saatlerde ve aynı yerde ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde edilmemişse gayrimenkul en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin 40’ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin 20′si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın “şartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Mevzuatın belirlediği oranda ihale damga vergisi, katma değer vergisi, tapu alım harcı ve masraflar, tahliye ve teslim masrafları satın alana ait olacaktır, Tellaliye resmi ve birikmiş emlak vergi borcu ile satıcı adına tahakkuk edecek tapu harçları satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
4- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ve ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup tebligat pul masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2011/1263 tal. sayılı dosya numarası ile Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. Satış ilanı ilgililerin adreslerine tebliğe gönderilmiş olup, adreste tebligat yapılamaması veya adresleri bilinmeyenler için de işbu satış ilanının ilanen tebligat yerine kaim olacağı ilan olunur. 28.06.2011