İcradan Satılık 82 Ekran Televizyon

BURSA 5. İCRA DAİRESİ

2010/12762 ESAS
T AŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Bir borçtan dolayı hacizli ve aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırma nı n 14/09/2011 günü saat 09:25 09:30 de Konak Mahallesi Karanfil Sokak No: 3 Bursa’da yapılaca ğı ve o gün kıymetlerin in 60 ‘ ına istekli bulunmadığı taktirde 19/09/2011 Pazartesi günü ayn ı yer ve saatte 2. artırma n ın yapılarak s atılacağı; Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin 40 ‘ ını bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakl ar ın toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu ; mahcuzun satış bedeli üzerinden ……. oranında KDV.’nin alıcıya ait olacağı, satışa katılacak olanlardan satışa konu malların muhammen bedeli üzerinden 20 oranında teminat alınacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği ; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği ; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla Dairemize başvurmaları ilan olunur.11/08/2011
SAİT MUTLU
İCRA MÜDÜR YARDIMCISI
Takdir Edilen Değeri
TL. Adedi Cinsi ( Mahiyeti ve önemli nitelikleri )

250,00 1 Adet 1 Adet ev eşyası, Seri Numaralı Regal marka HDMI 82 ekran televizyon