İcradan Satılık Arsalar

ULUKIŞLA / NİĞDE

İCRA DAİRESİ
2010/166 TLMT.
TAŞINMAZ AÇIK ARTIRMA İLANI
ULUKIŞLA İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN
Satılmasına Karar Verilen Taşınmazın Cinsi, Kıymeti, Adedi Evsafı:
Taşınmazın Bilgi ve [ ][Özellikleri] : Niğde ili, Ulukışla İlçesi Alpağut Mah. 797 Ada 1 parselde kayıtlı (189 ada 438 parsel iken imar uygulaması sonucu değişmiştir) 487,86 m2 miktarlı arsa vasfında taşınmaz, Taşınmaz imar planı içerisinde olup ,merkeze yakındır arsa vasfındadır. Ulukışla Belediye Başkanlığının 22/03/2010 gün ve 80 sayılı yazıları ekinde gönderilen imar planı dosyasında mevcuttur. T akdir Olunan Kıymeti: 9.757,20 TL KDV Oranı : 18
1. Satış Günü: 14/10/2011 cuma günü saat 14:30 – 14:40 arası
2. Satış Günü: 24/10/2011 Pazartesi günü saat 14:30 – 14:40 arası
Yukarıda özellikleri yazılı taşınmaz/lar bir borç nedeni ile açık arttırma suretiyle satılacaktır.
Satış Şartları:
1- Satış yukarıda belirtilen gün ve saatte ULUKIŞLA ADLİYESİ KORİDORU MÜRACAAT ODASI ULUKIŞLA’da açık artırma sureti ile yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin 60 nı ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek sartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmaz ise en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartı ile yukarıda belirtilen gün ve saatlerde ikinci arttırmaya çıkılacaktır. Bu arttırmada da bu miktar elde edilememiş ise taşınmaz en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak üzere arttırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir. Şu kadarki, arttırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin 40′ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüchanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmaz ise satış talebi düşecektir.
2- Arttırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin 20′si nisbetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış pesin para iledir, alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye resmi, ihale pulu, 1/2 tapu harcı ve masrafları, KDV alıcıya aittir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını hususu ile faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenleri şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2010/166 sayılı dosya numarası ile Müdürlüğümüze başvurmaları Gazete ilanının tebligat yapılamayanlar yada adresi bilinmeyenler içinde tebliğ yerine kaim sayılacağı ilan olunur.(İc.İf.K.126) 20/08/2011