İcradan Satılık Ev Konya

KONYA 9. İCRA DAİRESİ
2009/3285 ESAS
TAŞINMAZ AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına Karar Verilen Taşınmazın Cinsi, Kıymeti, Adedi Evsafı:
—————————————————————————————————————————————–
Taşınmazın Bilgileri : Konya ili Karatay ilçesi Saraçoğlu mahallesi 18987/23 ada/parselde 1.031 m2 alanlı arsada 516/1031 borçlu hissesi.
Taşınmazın Adresi : Karatay ilçesi Saraçoğlu mahallesi Üstel sokak no 7/A Konya
[Taşınmazın][ ][Özellikleri] : Satışa konu taşımaz herne kadar tapuda arsa vasfında isede üzerinde 2 katlı her bir kat aynı özelliklere sahip, 3 oda, 1 salon, mutfak, wc, lavabo, antre ve bir balkondan oluşan, ayrıca çatı kısmında 2 oda bulunan bina yapılmış olup, dış cephe sıvalı, üst kata dıştan merdivenle çıkılmakta, dairelerin giriş kapıları demir doğrama, iç kapılar ahşap ve vernikli, pencereler pvc doğrama, demir korkuluk takılı, oda tabanları tahtalı ve vernikli, mutfak tezgahı mermer üst ve alt dolabı yapılı, sulu kısımlar seramik, bina bahçe duvarı biriketle çevrili, bahçesinde küç yaş ve ebatlarda meyve ağaçları bulunmakta, iki kat birlikte kat kaloriferi ile ısıtılmakta, 3 köllektörlü güneş enerjisi bulunmakta, her bir dairenin bürüt kullanım alanı 100 m2, toplam 200 m2 dir. Ayrıca arka bahçesinde 12 m2 civarında kömürlük ve 6 m2 kare civarında basit yapılmış kümes bulunmaktadır. Satışa konu 18987 ada 23 parsel imar parseli konumunda olup, imar planına gre 1000 m2 ye bir ev yapılacak şekilde mesken sahasına isabet etmekte olup, mevcut yapı imar planına uymamaktadır. KDV Oranı 18 dir
1. Satış Günü : 23/08/2011 Salı günü saat 14:15 – 14:20 arasında
2. Satış Günü : 02/09/2011 Cuma günü saat 14:15 – 14:20 arasında
—————————————————————————————————————————————
Yukarıda özellikleri yazılı taşınmaz/lar bir borç nedeni ile açık arttırma suretiyle satılacaktır.
A- İİK: 127. MD. Göre satış ilanının Tebliği : Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara takip borçlularına gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde işbu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
B- İİK: 151, 142 MD. Göre Sıraya Şikayet ve İtiraz : Uyğulama aykırılığı nedeniyle, alacağa mahsuben ihalenin yapılması veya satış bedelinin İİK: 138 Md. Cümlesinde ipotek alacaklısına ödenmesi durumunda alakadarların satışı takip ederek İİK. 142 Md. Göre şikayet ve itirazları olanın, bu hakkını 7 gün içinde kullandıklarına dair dosyamıza derkanar ibraz etmeleri İİK: 80,100,142,141, MK: 789,777 MD. Göre ayrıca ilanen tebliğ olunur.
C – Satış Şartları:
1- Satış yukarıda belirtilen gün ve saatte Konya Karatay Akabe Mah.Cemil Çiçek Cad No 175 A Blok Z20 müzayede salonunda’da açık artırma sureti ile yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin 60 nı ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek sartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmaz ise en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartı ile yukarıda belirtilen gün ve saatlerde ikinci arttırmaya çıkılacaktır. Bu arttırmada da bu miktar elde edilememiş ise taşınmaz en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak üzere arttırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir. Şu kadarki, arttırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin 40′ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüchanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmaz ise satış talebi düşecektir.
2- Arttırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin 20′si nisbetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış pesin para iledir, alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye resmi, ihale pulu, tapu harcı ve masrafları, KDV alıcıya aittir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını hususu ile faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenleri şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2009/3285 sayılı dosya numarası ile Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
(İc.İf.K.126) 08/07/2011

Aranan Kelimeler: