İcradan Satılık Ford Transit

KAYSERİ
6.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
2007/3563 ESAS
TAŞINIRIN AÇIK ARTTIRMA İLANI

Bir borçtan dolayı haczedilen aşağıda cins, miktar ve kıymetleri yazılı mallar satışa çıkarılmıştır.

Birinci artırmanın 22/07/2011 günü saat 14:00 14:05 de Anbar Mah Osman
Kavuncu Bulvarı No 498 Ünal Aş Kayseri’da yapılacağı ve o gün
kıymetlerinin % 60′ına istekli bulunmadığı taktirde 27/07/2011 Çarşamba
günü aynı yer ve saatte 2. artırmanın yapılarak satılacağı; Şu kadar ki,
artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin % 40′ını bulmasının ve
satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla
olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma
giderlerini geçmesinin şart olduğu; mahcuzun satış bedeli üzerinden % 18.
oranında KDV.’nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra
dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir
örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin
yukarıda yazılı dosya numarasıyla Dairemize başvurmaları ilan
olunur.04/07/2011

Not:ihaleye iştarak edenlerin %… teminat vermeleri şarttır.

Taşınırın / Taşınırların Özellikleri
TAKDİR EDİLEN DEĞERİ (YTL) ADETİ CİNSİ (MAHİYETİ ve ÖNEMLİ NİTELİKLERİ)
20,000,00 1 38/UA/410 Plakalı, 2008 Model , FORD Marka , TRANSİT TDCİ 300 SF Tipli , 7Y 08285 Motor No’lu , NMO3XXTTF37Y 08285 Şasi No’lu  Araç

Aranan Kelimeler: