İcradan Satılık Tarlalar

DEMİRCİ / MANİSA İCRA DAİRESİ

2009/19 TLMT.
TAŞINMAZ AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına Karar Verilen Taşınmazın Cinsi, Kıymeti, Adedi Evsafı:
Taşınmazın Bilgi leri
1) Demirci ilçesi Yenice köyü 646 parsel sayılı taşınmaz 4600 m² olarak belirtilmiş olup hafif eğimli bir yapıya sahiptir. Arazi içerisinde çalılar bulunmaktadır. Sulama suyu bulunmamaktadır. Taşınmaz içinde 1 ahlat ağacı vardır. Muhammen Bedeli : 1.400TL’dir Satış saati 10:00 – 10:10
2) Demirci ilçesi Yenice köyü 648 parsel sayılı taşınmaz 9600 m² olarak belirtilmiş olup hafif eğimli bir yapıya sahiptir. Arazi içerisinde çalılar bulunmaktadır. Sulama suyu bulunmamaktadır. Muhammen Bedeli : 2.900TL’dir Satış saati10:20 – 10:30
3) Demirci ilçesi Yenice köyü 650 parsel sayılı taşınmaz 4750 m² olarak belirtilmiş olup hafif eğimli bir yapıya sahiptir. Arazi içerisinde çalılar bulunmaktadır. Sulama suyu bulunmamaktadır.Taşınmaz içinde 1 ahlat ve 1 armut ağacı bulunmaktadır. Muhammen Bedeli : 1600TL’dir Satış saati 10:40 – 10:50
1. Artırma Tarihi 03/10/2011 Pazartesi günü
2. Artırma Tarihi 13/10/2011 Perşembe günü
Yukarıda özellikleri yazılı taşınmaz/lar bir borç nedeni ile açık arttırma suretiyle satılacaktır.
Satış Şartları:
1- Satış yukarıda belirtilen gün ve saatte Hükümet Binası Önü’da açık artırma sureti ile yapılacaktır. 1. artırmada tahmin edilen kıymetin 60 nı ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek sartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmaz ise en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartı ile yukarıda belirtilen gün ve saatlerde ikinci arttırmaya çıkılacaktır. Bu arttırmada da bu miktar elde edilememiş ise taşınmaz en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak üzere arttırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir. Şu kadarki, arttırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin 40′ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüchanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmaz ise satış talebi düşecektir.
2- Arttırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin 20′si nisbetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış pesin para iledir, alıcı talep ettiğinde ve lüzumlu görüldüğünde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye resmi ve tapu satım harcı satıcıya ait olup , ihale damga harcı , tapu alım harcı, KDV , tescil masrafları ve gayrimenkulün teslim masrafları alıcıya aittir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını hususu ile faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenleri şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2009/19 sayılı dosya numarası ile Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
7- İ.İ.K. 151 – 142 MD. GÖRE SIRAYA İTİRAZ VE ŞİKAYET Uygulama aykırılığı nedeni ile alacağa mahsuben ihalenin yapılması veya satış bedelinin İ.İ.K. 138. md. Cümlesinde İpotek alacaklısına ödenmesi durumunda alakadarların satışı takip ederek İ.İ.K. 142 md. göre sikayet ve itirazları olanların bu hakkını 7 gün içerisinde kullandıklarına dair dosyamıza derkenar ibraz etmeleri İ.İ.K. 83, 100, 142, 151 M.K. 777, 789 md.lerine göre tebliğ olunur.
(İc.İf.K.126) 12/08/2011
ERKAN ATMACAOĞLU
İCRA MÜDÜR YARDIMCISI