İcralık Daire

2010/7151 ESAS Örnek No: 64

TAŞINMAZ AÇIK ARTIRMA İLANI
BANDIRMA 2. İCRA DAİRESİnden
Satılmasına Karar Verilen Taşınmazın Cinsi, Kıymeti, Adedi Evsafı:
Taşınmazın Bilgileri : Erdoğan Eker adına kayıtl a)0 ada 300 parsel, Doğanpınar köyü, öküzyatağı mevkii (3/60 hisse miktarı:3.040 m2) tarla. b)0 ada 312 parsel, Doğanpınar köyü, öküzyatağı mevkii (3/20 hisse miktarı:24.780 m2) tarla. c)0 ada 387 parsel, Doğanpınar köyü, karakuş mevkii (3/20 hisse miktarı:8.700 m2) tarla. d)0 ada 126 parsel Çarık köyü, Güvemdere mevkii (3/60 hisse miktarı:3.395 m2) tarla. e) 520 Ada 27 Parsel, Levent Mahalle si 96/1920 arsa paylı İki bloktan ibaret kargir apartmandaki A blok 4.kat no:10 (apartmanın ortak bölümlerindeki paylarıyla birlikte 94 m2 daire) meskenin tamamı.
[Taşınmazın][ ][Özellikleri] : a) 300 parsel: 1 eğimli ve taban arazi niteliğinde derin toprak seviyesindedir. Köy yerleşim alanına bitişik olup tarla yoluna cephelidir. Kumlu-tınlı toprak yapısına sahip, susuz tarıma uygundur. Bölgede hakim ürün deseni olarak hububat ve ayçiçeği tarımı yapılmaktadır. İmar planı ve mücavir alanı dışındadır. Takdir Olunan Kıymeti : 10.640,00 TL
b)312 parsel: 1 eğimli ve taban arazi niteliğinde derin toprak seviyesindedir. Köye kuş uçuşu 1.000 metre uzaklıkta, tarla yoluna cephelidir. Kumlu-tınlı toprak yapısına sahip, susuz tarıma uygundur. Bölgede hakim ürün deseni olarak hububat ve ayçiçeği tarımı yapılır. İmar planı ve mücavir alanı dışındadır. Takdir Olunan Kıymeti : 86.730,00 TL
c)387 parsel : 4-5 eğimli ve etek arazi niteliğinde orta toprak seviyesindedir. Köye kuş uçuşu 2.300 metre uzaklıkta, tarla yoluna cephelidir. Kumlu-tınlı toprak yapısına sahip, susuz tarıma uygundur. Bölgede hakim ürün deseni olarak hububat ve ayçiçeği tarımı yapılır. İmar planı ve mücavir alanı dışındadır. Takdir Olunan Kıymeti : 17.400,00 TL
d)126 parsel : 2-4 eğimli ve yamaç arazi niteliğinde orta toprak seviyesindedir. Köye kuş uçuşu 3.120 metre uzaklıkta, tarla yoluna cephelidir. Kumlu-tınlı toprak yapısına sahip, susuz tarıma uygundur. Bölgede hakim ürün deseni olarak hububat ve ayçiçeği tarımı yapılır. İmar planı ve mücavir alanı dışındadır. Takdir Olunan Kıymeti : 6.790,00 TL
e)27 parsel: Asansörsüz, kombi sistem kat kaloriferli betonarme karkas, imara göre yapılmış meskun vaziyette, III/B sınıfı yapı özelliklerine ve donatısına sahip apartmanın 4.katındaki 2+1, deniz manzaralı 15 yıpranmalı dairedir. Aktif ticaret ve şehir merkezine uzak olup yörede altyapı hizmetleri vardır.
[İmar][ ][Durumu]: İnşaat Tarzı : Ayrık nizam 5 kat .(BL5) Takdir Olunan Kıymeti : 58.544,50 TL
KDV Oranı : 27 Parsel için 1 – Diğer tüm parseller için 18′ dir.
1. Satış Günü : 18/10/2011 13:45 – 14:55 Salı
2. Satış Günü : 28/10/2011 13:45 – 14:55 Cuma
Yukarıda özellikleri yazılı taşınmaz/lar bir borç nedeni ile açık arttırma suretiyle satılacaktır. Satış Şartları:
1- Satış yukarıda belirtilen gün ve saatte BANDIRMA 2.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ ÖNÜ’da açık artırma sureti ile yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin 60 nı ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek sartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmaz ise en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartı ile yukarıda belirtilen gün ve saatlerde ikinci arttırmaya çıkılacaktır. Bu arttırmada da bu miktar elde edilememiş ise taşınmaz en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak üzere arttırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir. Şu kadarki, arttırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin 40′ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüchanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmaz ise satış talebi düşecektir.
2- Arttırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin 20′si nisbetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış pesin para iledir, alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. İ hale damga resmi , tapu alım harcı ve masrafları ile KDV alıcıya aittir. Tellaliye resmi, tapu satım harcı ve aynından doğan birikmiş emlak vergisi satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını hususu ile faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenleri şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2010/7151 sayılı dosya numarası ile Müdürlüğümüze başvurmaları ayrıca İİK.127 Mad. gereği satış ilanı tapuda adresi bulunmayan ve tebliğ edilemeyen alakadarlara tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur. (İc.İf.K.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. 19/08/2011

Aranan Kelimeler: