İcralık Tarlalar

2010/655 ESAS Örnek No: 64

TAŞINMAZ AÇIK ARTIRMA İLANI
BANDIRMA 2. İCRA DAİRESİnden
Satılmasına Karar Verilen Taşınmazın Cinsi, Kıymeti, Adedi Evsafı:
Taşınmazın Bilgileri : Yılmaz Koşar adına kayıtlı a) 0 Ada , 275 Parsel HIDIR Köy ÇIRPILIK Mevkii 14.600 m2 Tarla, b) 0 Ada , 1147 Parsel HIDIR Köy ÇATILIK Mevkii 3.420,80 m2 Tarla
[Taşınmazın][ ][Özellikleri] : a) 275 parsel: 2-3 meyilli, taşlı-tınlı toprak yapısına sahip olup yola cephesi bulunmamaktadır. Köye kuş uçumu uzaklığı 1.200 metredir. İmar planı ve mücavir alanı dışındadır.
b) 1147 parsel: 2-3 meyilli, taşlı-tınlı toprak yapısına sahip olup yola cephesi bulunmamaktadır. Köye kuş uçumu uzaklığı 1.250 metredir. İmar planı ve mücavir alanı dışındadır.
Takdir Olunan Kıymeti : a) 275 parsel: 43.800,00 TL b)1147 parsel: 10.262,00 TL, parseller ayrı ayrı satılacaktır.
KDV Oranı : 18
1. Satış Günü : 18/10/2011 15:00 – 15:30 Salı
2. Satış Günü : 28/10/2011 15:00 – 15:30 Cuma
Yukarıda özellikleri yazılı taşınmaz/lar bir borç nedeni ile açık arttırma suretiyle satılacaktır.
Satış Şartları:
1- Satış yukarıda belirtilen gün ve saatte BANDIRMA 2.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’da açık artırma sureti ile yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin 60 nı ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek sartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmaz ise en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartı ile yukarıda belirtilen gün ve saatlerde ikinci arttırmaya çıkılacaktır. Bu arttırmada da bu miktar elde edilememiş ise taşınmaz en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak üzere arttırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir. Şu kadarki, arttırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin 40′ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüchanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmaz ise satış talebi düşecektir.
2- Arttırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin 20′si nisbetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış pesin para iledir, alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. İ hale damga resmi , tapu alım harcı ve masrafları ile KDV alıcıya aittir. Tellaliye resmi, tapu satım harcı ve aynından doğan birikmiş emlak vergisi satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını hususu ile faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenleri şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2010/655 sayılı dosya numarası ile Müdürlüğümüze başvurmaları ayrıca İİK.127 Mad. gereği satış ilanı tapuda adresi bulunmayan ve tebliğ edilemeyen alakadarlara tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur. (İc.İf.K.126) 17/08/2011

Aranan Kelimeler: