İstanbulda İcradan Satılık Daire

İSTANBUL 28 . İCRA DAİRESİ

2011/1264 TLMT.
TAŞINMAZ AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına Karar Verilen Taşınmazın Cinsi, Kıymeti, Adedi Evsafı:
TAPU KAYDI : İstanbul ili, Eyüp ilçesi, Üçşehitler mahallesi, 227 ada, 37 parsel, 252,94 m²’li, arsa nitelikli, zemin kat, 190/2400 arsa paylı, mesken nitelikli, 4 bağımsız bölüm numaralı taşınmaz açık artırma suretiyle satışa çıkartılmıştır.
İMAR DURUMU : Eyüp Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünün 08.03.2011 tarih ve 998 sayılı yazıları ile Eyüp-Üçşehitler Mahallesi, 59 pafta, 227 ada 37 parsel sayılı yer; 17.12.2004 t.t.’li, 1/1000 ölçekli, Rami Revizyon İmar Planında Bitişik Nizam 3 kat yapılanmalı konut alanında kaldığı bildirilmiştir.
HALİ HAZIR DURUMU: İstanbul ili, Eyüp ilçesi, Üçşehitler Mahallesi, Rami Kabristan yolu sokak üzerinden 52-54 kapı numarası alan taşınmazda yapılan incelemede; 252,94 m² taban alanlı parsel üzerinde 2 bodrum kat+zemin kat+2 normal kattan oluşan betonarme karkas tarzda inşa edilmiş olan Huzur Apartmanı adı ile bilinen yapının yer aldığı görülmüştür. Yaklaşık 4 yıl önce inşa edilmiş olduğu belirlenen binanın dış cephesi bodrum-zemin kat seviyesinde granit kaplamalı üzeri dekoratif kaplamalı ve oturtma çatılıdır. Bina girişi 1.bodrum kat üzerinden verilirken, binada katlar arası ulaşım granit basamaklı mevdivenle sağlanmaktadır. Yapının katlarında üçer adet dairesi yer aldığı, satışa konu taşınmaza çelik cümle kapısından girildiği, koridor üzerinde salon-2 oda- mutfak, -banyo – wc piyeslerden oluştuğu, iç cephe duvarlarının sıvalı ve boyalı, tavanları kartonpiyerli, salon ve oda zeminleri laminat servis alanları ile ıslak hacimlerde seramik kaplı bonya, wc duvraı tavana kadar seramik kaplıdır. Mutfakta granit tezgah altı ve üstü ahşap dolapları, banyoda kabinli duş teknesi, dolaplı lavabosu, klozet takımı yer almaktadır. Piyeslerde Amerikan panel yapıları yer alırken, pencereleri ısıcamlı pvc doğramadır. Yaklaşık 85 m² alanlı dairede doğalgaz yakıtlı kat kaloriferi, elektrik ve su tesisatı mevcuttur. Taşınmaz yoğun iskan bölgesinde dik eğimli bir sokak üzerindedir. Yan tarafından park alanı yer alırken, yöre kamu hizmetlerinden yararlanmaktadır. Çarşı pazara belirli mesafede olup, ana cadde üzerinden ulaşım imkanı mevcuttur.
MUHAMMEN DEĞERİ : 160.000,00 TL (Yüz Altmış Bin TL)
SATIŞ ŞARTLAR I:
1- Birinci Satışı: 26.09.2011 günü saat: 14:00 ’den 14:15 ’e kadar, Eyüp 2.İcra Müdürlüğünde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin 60’ni ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu va satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla, ikinci Satışı: 06.10.2011 günü aynı saatlerde ve aynı yerde ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde edilmemişse gayrimenkul en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin 40’ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin 20′si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın “şartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Mevzuatın belirlediği oranda ihale damga vergisi, katma değer vergisi, tapu alım harcı ve masraflar, tahliye ve teslim masrafları satın alana ait olacaktır, Tellaliye resmi ve birikmiş emlak vergi borcu ile satıcı adına tahakkuk edecek tapu harçları satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
4- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ve ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup tebligat pul masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2011/1264 tal. sayılı dosya numarası ile Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. Satış ilanı ilgililerin adreslerine tebliğe gönderilmiş olup, adreste tebligat yapılamaması veya adresleri bilinmeyenler için de işbu satış ilanının ilanen tebligat yerine kaim olacağı ilan olunur .22.08.2011

Aranan Kelimeler: