Konyada İcradan Satılık Arsa

KONYA9. İCRA DAİRESİ

200 7/3961 ESAS
TAŞINMAZ AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına Karar Verilen Taşınmazın Cinsi, Kıymeti, Adedi Evsafı:
Taşınmazın Bilgileri : Konya İli Selçuklu ilçesi Hocacihan Mah. 20-J-1, 20-J-4 pafta, 20741/14 ada/parselde 3849 m2 alanlı arsa vasfında taşınmazda tam borçlu hissesi.
Taşınmazın Adresi : Konya ili Selçuklu ilçesi Akşemsettin Mah. Sulhiye Sokak, Yüksel sokak ve Savur sokağa cepheli olup, taşınmaz içindeki binalar sırayla Akşemsettin Mah. Sulhiye sokak no 8 ve 10 , Yüksel sokak no 11, Sulhiye sokak no 12, Savur sokak no 16 adresinde bulunmaktadır.
[Taşınmazın][ ][Özellikleri] : Tapuda arsa vasıflı taşınmaz üzerinde hali hazırda her biri zemin + 2 katlı, her katta 2 daire ve her blokda 6 daire olmak üzere toplam 5 blok 30 adet daire bulunmakta, normal katlar 3 oda, 1 salon, mutfak, Wc, lavabo, banyo, antre ve iki balkondan oluşmakta, zemin katlardaki dairelerde 2 oda vardır, binaların dış cephesi harç sıvalı ve boyalı, bina giriş kapıları demir doğrama, Merdiven araları ve basamakları, yerinde dökme mozaik, daire giriş kapıları çelik kapı, iç kapılar ve doğramalar ahşap ve vernikli, oda tabanları tahtalı ve vernikli, mutfak tezgah, altı ve üst dolapları yapılı, ıslak zeminler seramik kaplama, blokların tamamını kapsayacak şekilde ihata duvarı yapılmış, bahçe kapıları yoktur, elektirik ve suyu mevcut daireler sobalı, her bir daire net 105 m2, zemin katlardaki daireler net 85 m2 dir. Taşınmaz imar planında 3 kat ayrık ikiz ve 3 kat blok mesken sahasına isabet etmektedir, mevcut yapı imar planına uyğundur.
Takdir olunan kıymeti : 20741/14 ada/parselde arsa vasıflı taşınmaz üzerinde bulunan 5 blok toplam 30 daire taşınmazlara, zemin katlarda bulunan her bir daire için 75.000 TL, ara kat her bir daire için 90.000 TL, son katlarda bulunan her bir daire için 85.000 TL olmak üzere toplam 2.500.000 TL değer takdir edilmiştir . KDV Oranı 18 dir
1. Satış Günü : 2 7/09 /2011 Salı günü saat 14:00 – 14:05 arasında
2. Satış Günü : 07/10 /2011 Cuma günü saat 14:00 – 14:05 arasında .
Yukarıda özellikleri yazılı taşınmaz/lar bir borç nedeni ile açık arttırma suretiyle satılacaktır.
A- İİK: 127. MD. Göre satış ilanının Tebliği : Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara takip borçlularına gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde işbu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
B- İİK: 151, 142 MD. Göre Sıraya Şikayet ve İtiraz : Uyğulama aykırılığı nedeniyle, alacağa mahsuben ihalenin yapılması veya satış bedelinin İİK: 138 Md. Cümlesinde ipotek alacaklısına ödenmesi durumunda alakadarların satışı takip ederek İİK. 142 Md. Göre şikayet ve itirazları olanın, bu hakkını 7 gün içinde kullandıklarına dair dosyamıza derkanar ibraz etmeleri İİK: 80,100,142,141, MK: 789,777 MD. Göre ayrıca ilanen tebliğ olunur.
C – Satış Şartları:
1- Satış yukarıda belirtilen gün ve saatte Konya Karatay Akabe Mah.Cemil Çiçek Cad No 175 A Blok Z emin 20 nolu müzayede salonunda’da açık artırma sureti ile yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin 60 nı ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek sartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmaz ise en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartı ile yukarıda belirtilen gün ve saatlerde ikinci arttırmaya çıkılacaktır. Bu arttırmada da bu miktar elde edilememiş ise taşınmaz en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak üzere arttırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir. Şu kadarki, arttırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin 40′ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüchanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmaz ise satış talebi düşecektir.
2- Arttırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin 20′si nisbetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış pesin para iledir, alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye resmi, ihale pulu, tapu harcı ve masrafları, KDV alıcıya aittir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını hususu ile faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenleri şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2009/ 7255 sayılı dosya numarası ile Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
(İc.İf.K.126) 08/09 /2011
KAMİL HARMANKAYA
İCRA MÜDÜR
YARDIMCISI

Aranan Kelimeler: